Google Ads清单:9个主要的PPC搜索广告系列设置

我刚刚为客户设置了一个Google Ads(以前称为Google AdWords)广告系列,并且决定共享我们的Google Ads检查清单,因为我认为您在设置新的广告系列时会从中受益。如果您要启动一个新的Google Ads PPC搜索广告系列,则有9个主要设置[...]